Faktoring Sözleşmeleri

Faktoring Sözleşmeleri

Modern finansman tekniklerinden biri olan faktoring günümüzde hem ulusal alanda hem de uluslararası ticaretin gelişmesi ile birlikte uluslararası alanda önemli bir yer tutmaktadır. Faktoringde; faktor, müşteri ve borçlu olmak üzere üç taraf bulunmakta olup ( uluslararası faktoringde export-factor ile import-factor dahil olmak üzere dört taraf vardır) faktor müşterinin borçlu karşısındaki mal tesliminden veya işgörme ediminden kaynaklanan alacaklarını temlik almakta, bunun karşılığında tahsil zamanından önce müşteriye avans olarak bir bedel ödemekte ve çeşitli işgörme edimlerini üstlenmektedir. Faktoring işleminin finansman, hizmet ve teminat olmak üzere üç işlevinden bahsedilmektedir. İşgörme işlevi tüm faktoring sözleşmelerinde ortak olup bunun dışındaki işlevler sözleşmeye eklenebilir. Teminat işlevinin bulunduğu faktoring sözleşmeleri gerçek faktoring olarak adlandırılırken, bu işlevden yoksun bulunan sözleşmeler gerçek olmayan faktoring olarak nitelendirilmektedir.

Faktoring sözleşmesi ile müşteri ve faktorün üstlendiği edimler zaman içerisinde yerine getirilmekte olup, taraflar faktoring sözleşmesini bir kereye mahsus akdetmemektedirler. Dolayısıyla faktoring sözleşmesi taraflar arasında sürekli bir ilişkiye yol açmaktadır. Faktoring sözleşmesinde taahhüt işlemi olarak yer alan alacakların satışı, tarafları münferit sözleşme akdetme borcu altına sokmaktadır. Faktoring sözleşmesinde ön ödeme, muhasebe kayıtlarının tutulması, faturaların faktore gönderilmesi, yetkili mahkeme, sözleşmenin sona ermesi gibi münferit sözleşmelere uygulanacak ortak hükümler belirlenmektedir. Faktoring sözleşmesinde alacağın temlikine yer verilmesi tek başına asli edim yükümlülüğü olarak nitelendirilemez. Nitekim faktoring sözleşmesinin asıl amacı alacakların yönetimidir. Asli edim yükümü daha sonra akdedilecek münferit sözleşmeler ile somutlaşmaktadır. Faktoring sözleşmeleri içerisinde alacağın temliki işlemini barındırdığından yazılı şekilde yapılması gerekmektedir.Bir cevap yazın